ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

1. หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
2. หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

								

เอกสารประกอบ

20191128094437.pdf