ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

แจ้งประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิจัย จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกสอบไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

								

เอกสารประกอบ

20191120092209.pdf