ปฏิทินข่าวกิจกรรม งานแถลงข่าว "ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรมข้าวไทย 4.0" วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น.

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

เผยแพร่ข่าวนี้

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

              สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์  และสำนักงานบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จัดงานแถลงข่าว เรื่อง “ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0” โดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ  งานพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคุณองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    เข้าร่วมเป็นเกียรติ
             งานวิจัยนี้ได้ประสบความสำเร็จในการคิดค้นพัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าวิธีดั้งเดิมมาก ด้วยเทคโนโลยีกระตุ้นการกลายพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง จำนวน 3 สายพันธุ์  คือ 1. ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ FRK-1) 2.ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง (เทพ 10-5 หรือ MSY-4)  และ 3.ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (เทพ 10-7 หรือ OSSY-23)   และลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์   พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยข้าวพันธุ์กลาย  

# ข้อมูล งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

								

เอกสารประกอบ

จดหมายข่าวแถลงข่าวเรื่องข้าวและลงนามใน MoU .pdf