งาน China Education Industry Internatonal Cooperation Expo & Sino-Thai Project Matchmaking Seminar in Bangkok

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

เผยแพร่ข่าวนี้

ด้วยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA) กำหนดจัดงาน China Education Industry Internatonal Cooperation Expo & Sino-Thai Project Matchmaking Seminar in Bangkok ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ 9 และ 10 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและธุรกิจไทย-จีน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดสัมมนาวิชาการ การจัดคูหานิทรรศการการศึกษา และการจัดแสดงสินค้าไทย-จีน และกิจกรรมการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและจีน สถาบันอุดมศึกษาไทยที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ หรือติดต่อศูนย์ประสานงานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02 354 8991