การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน”

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

เผยแพร่ข่าวนี้

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

“ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่   http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/  ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม  2562

								

เอกสารประกอบ

pr13.jpg