ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

จากหมวดหมู่ ข่าวการเงิน / คลัง / พัสดุ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

								

เอกสารประกอบ

ประกาศมช..pdf