ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและหลักเกณฑ์กาบริหารจัดการเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา

จากหมวดหมู่ ข่าวการเงิน / คลัง / พัสดุ

ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและหลักเกณฑ์กาบริหารจัดการเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา   ทั้งนี้ ตั้แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นตนไป

								

เอกสารประกอบ

16012019152004.pdf