เยี่ยมชมหน่วยวิจัยในโครงการ "ผู้บริหารสัญจรเยี่ยมหน่วยวิจัยเครือข่าย"

รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เยี่ยมชมหน่วยวิจัยในโครงการ"ผู้บริหารสัญจรเยี่ยมหน่วยวิจัยเครือข่าย"  โดยเข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยเทคโนโลยีลำอนุภาคและพลาสมา ซึ่งมี รองศาสตราจาย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมรัตน์ ทิพวรรณ เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปด้านการวิจัยและความร่วมมือของอาจารย์ประจำหน่วยวิจัย และนักวิจัยในหน่วยวิจัยฯ  พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัยของนักวิจัย  เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเทคโนโลยีไอออนบีม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่