การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบัน ครั้งที่ 7/2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบัน ครั้งที่ 7/2564 โดยมีหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมร่วม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ