การประชุมบุคลากร ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมบุคลากร ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564  เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 3 และระบบ ZOOM