ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 29 มีนาคม 2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ