แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อแนะนำวิทยาลัยฯ   บรรยายแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอบรมและการลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต    รวมทั้งแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร สถาบันฯ   เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ