ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา  เจติยานุกรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564  ในการนี้ สถาบันฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564