พิธีส่งมอบเครื่องอบแห้งโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปสร้างสรรค์ทาทุ่งยาว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องอบแห้งโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม ภายใต้ชื่อ “โดมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก” ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการอบแห้งและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ อัจฉริยวิริยะ เป็นหัวหน้าโครงการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ เป็นผู้ร่วมวิจัย  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี 2563  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางชนัดดา มณีรัตน์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยนางจิดาณี บุญเป็ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปสร้างสรรค์ทาทุ่งยาว และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ  ณ เพื่อติดตั้งให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปสร้างสรรค์ทาทุ่งยาว บ้านเลขที่ 218 หมู่ที่ 11 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564