การประชุมกิจกรรม Forum ผู้อำนวยการสถาบันฯ พบนักวิจัย ครั้งที่ 1/2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานการประชุมกิจกรรม Forum ผู้อำนวยการสถาบันฯ พบนักวิจัย  ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมสถาบันฯ