การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ