ประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 2/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล  รองประธานคณะทำงานประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนคณะทำงานประกันคุณภาพ ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หัวข้อ “โครงร่างองค์กร” และ “หมวด 1”  เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564   ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ