กิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยร่วมกับคณาจารยในเครือข่ายและนักวิจัยของสถาบันฯ

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ สถาบันฯ จัดกิจกรรม Forum บูรณาการงานวิจัยร่วมกับคณาจารยในเครือข่ายและนักวิจัยของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 3