การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการ PMU C-Competitiveness

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ PMU C-Competitiveness  ร่วมกับคณาจารย์ในเครือข่ายสถาบันฯ   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ