การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบัน ครั้งที่ 5/2563

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบัน ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ