ประชุมความก้าวหน้าโครงการ “ระบบเซ็นเซอร์ทางเคมีสมัยใหม่สำหรับการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักของพืชสำหรับระบบเกษตรแม่นยำวิถีไทย”

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมความก้าวหน้าโครงการ “ระบบเซ็นเซอร์ทางเคมีสมัยใหม่สำหรับการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักของพืชสำหรับระบบเกษตรแม่นยำวิถีไทย” ซึ่งมี ดร.วศิน วงศ์วิไล นักวิจัยสถาบันฯ เป็นหัวหน้าโครงการ ในวันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สถาบันฯ