ประชุมแจ้งความคืบหน้าและปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันและหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในสถาบันฯ ของสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล  รองผู้อำนวยการสถาบันฯ  ประชุมบุคลากรในอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแจ้งความคืบหน้าและปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันและหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในสถาบันฯ   ของสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องปรเะชุมสถาบันฯ