ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 53 ปี

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางปรานอม  ก้านเหลือง เลขานุการสถาบันฯ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 53 ปี   ในการนี้สถาบันฯ ได้ร่วมทำบุญสมทบกองทุนคณะเกษตรศาสตร์   ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563