กิจกรรม “ฝึกอบรม Deep tech เพื่อการทำธุรกิจ”

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม   "Deep tech เพื่อการทำธุรกิจ”  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้   ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยในเครือข่ายสถาบันฯ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน  ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับแนวทางการเปิด Startup/Spin off พัฒนาด้าน Deep Tech และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2     สถาบันฯ