ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับ และของที่ระลึก วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะกรรมการผ่่ายลงทะเบียน  ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับ และของที่ระลึก วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องวประชุมสถาบันฯ