โครงการตรวจและพัฒนาสุขภาพประจำปีบุคลากร (ประเภทข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ)

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทข้าราชการและข้าราชการบำนาญ  เข้ารับการตรวจและพัฒนาสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2561  จากศูนย์บริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562  ณ ลานหน้าตึกสถาบันวิจัยสังคม