การตรวจประเมินระบบคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (CMU-EdPEx)  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี ศ.ดร.สุพล อนันตา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง  รศ.ดร.กรุณา รักษวิณ  และรศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ   ทั้งนี้ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้นำเสนอภาพรวมบริบทของส่วนงาน ทิศทางการพัฒนาและความก้าวหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานโดยสรุป  ซึ่งมีผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562   ณ ห้องประชุมสถาบันฯ