ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบปีที่ 52

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

นางปรานอม ก้านเหลือง เลขานุการสถาบันฯ ร่วมแวดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบปีที่ 52  และพร้อมนี้ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562  ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภายในคณะแพทยศาสตร์)