กิจกรรมโครงการ "วิพากษ์การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Flow การบริการด้านคุณธรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)"

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเททคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการ "วิพากษ์การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Flow การบริการด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)"  โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ