การจัดการประชุุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

เผยแพร่ภาพกิจกรรมนี้


ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการจัดการประชุุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุมสถาบันฯ