Array
(
)
โปรแกรมจองยานพาหนะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โปรแกรมจองยานพาหนะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ที่ขอให้รถยนต์ส่วนกลางประจำวันทำการ 1 ปีงบประมาณ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562)

ช่วงเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. หน่วยการเงินและบัญชี
ช่วงบ่าย เวลา 14.00-15.30 น. ผู้อำนวยการฯ

ทั้งนี้เพื่อการประหยัดการใช้พลังงาน เห็นควรใช้รถส่วนกลางในคราวเดียวกัน

(กรณีจองรถในวันเดียวกันหรือกรณีเร่งด่วน ให้แจ้งหน่วยพัสดุและยานพาหนะหลังการจองทันที)

  ร่างประกาศ

ประเภทรถ :
รถตู้ TOYOTA สีเทา เลขทะเบียน นจ 2511 ชม.
รถยนต์นั่งสองตอน TOYOTA สีน้ำตาล เลขทะเบียน กบ 92 ชม.
สถานะการจอง : อนุญาต
ประเภทการจอง : เที่ยวเดียว |   2 เที่ยว
มีการจองยานพาหนะทั้งหมด x ครั้ง
รถตู้ TOYOTA สีเทา เลขทะเบียน นจ 2511 ชม. x ครั้ง
รถยนต์นั่งสองตอน TOYOTA x ครั้ง