โปรแกรมจองห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรณีการประชุมของผู้บริหาร ให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญสำหรับผู้บริหารเป็นลำดับแรก

เพื่อความเรียบร้อยของการจองห้องประชุม ขอความกรุณาเว้นช่วงการใช้ห้องประชุม 30 นาที


ประเภทห้องประชุม : ห้องประชุมใหญ่ | ห้องประชุมเล็ก | ห้องประชุมชั้น 2
สถานะจากผู้ดูแล : ทราบ |   ตรวจเช็คห้องประชุมหลังใช้งานแล้ว
มีการจองห้องประชุมทั้งหมด x ครั้ง
ห้องประชุมใหญ่ x ครั้ง
ห้องประชุมเล็ก x ครั้ง
ห้องประชุมชั้นสอง x ครั้ง