ระบบตรวจจับก๊าซ และการประยุกต์ใช้งาน

รูปที่ 1 เซนเซอร์ก๊าซแบบเซมิคอนดัคเตอร์ออกไซด์

  โลกของเราประกอบไปด้วยแก๊สหลายชนิด บางชนิดถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม และบางชนิดก็มีผลโดยตรงต่อสภาวะแวดล้อมการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ จึงต้องการวัดและควบคุมเพื่อให้แก๊สในส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการในอุตสาหกรรมเป็นไปตามกระบวนการที่ต้องการ หรืออีกด้านหนึ่งก็ให้มีผลต่อความปลอดภัยของสรรพสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ


หลักการทำงานของระบบตรวจจับก๊าซ
  ธรรมชาติของแก๊สได้ถูกค้นพบมาเป็นเวลากว่า 300 ปีแล้ว พบว่า อากาศที่ไม่มีมลภาวะที่ระดับน้ำทะเลจะมีแก๊ส (หรือธาตุ) ต่าง ๆ มากมายอยู่ในอากาศ เช่น มีก๊าซไนโตรเจน (N2) อยู่ราว 78% แก๊สออกซิเจน (O2) อยู่ประมาณ 21% ที่เหลือเป็นแก๊สอาร์กอนส่วนใหญ่ราว 1% และก็มีจำนวนของแก๊สต่าง ๆ เช่น CO2 และ H2O (ในรูปของไอน้ำ) อยู่เล็กน้อย การจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นก๊าซ มนุษย์ยังต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือ อีกมากที่จะมาตรวจวัดชนิด และปริมาณของก๊าซในบรรยากาศ เหตุนี้เองทำให้มนุษย์หันมาพัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ก๊าซขึ้น


การประยุกต์ใช้ระบบตรวจจับก๊าซ
  ความน่าสนใจของระบบตรวจจับก๊าซคือ เป็นอุปกรณ์ที่นำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยา สารเคมี เครื่องสำอาง น้ำหอม โดยสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างกระบวนการเหล่านี้

  • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนผลิต ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้าย
  • ใช้คัดเกรดคุณภาพวัตถุดิบ
  • ตรวจกลิ่นเพื่อเปรียบเทียบกับกลิ่นมาตรฐาน
  • ตรวจหาการปนเปื้อน หรือสารเจือปนแปลกปลอมในสินค้า
  • การปรุงแต่งกลิ่น หรือการเลียนแบบกลิ่น

นอกจากนี้ยังนำอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้ในเชิงสิ่งแวดล้อมอย่างการตรวจกลิ่นน้ำ หรืออากาศเสีย หรือใช้งานด้านความปลอดภัยอย่างการดมกลิ่นสารต้องห้ามและวัตถุระเบิดร่วมแสดงความคิดเห็น