สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  เกี่ยวกับสถาบันฯ  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืนและความสมดุลของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


  ข่าวจากสถาบันฯ  
ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ 3 ปี

  ภาพข่าวกิจกรรมสถาบันฯ  

  STRI Widgets    ผลงานเชิงประจักษ์  

  บทความวิจัยน่ารู้