สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  ข่าวจากสถาบันฯ  ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ 3 ปี

  Voice of Director  

  ทุนวิจัย  

  STRI Widgets  


  ภาพข่าวกิจกรรมสถาบันฯ    ผลงานเชิงประจักษ์  

  บทความวิจัยน่ารู้  


  STRI chanel  

  เกี่ยวกับสถาบันฯ  
ตึกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืนและความสมดุลของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


วิสัยทัศน์ : องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่าพันธกิจ :

  1. วิจัยและประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. นำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะและแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

  acebook สถาบันฯ  
  โปรแกรมต่าง ๆ